Skip to content

Avtale med Geno SA og BRI Landbruksbygg AS

Fra venstre: Simon Tobias Kvasnes Reisvaag (Geno), Sigbjørn Karlsen (Geno), Margrete Nøkleby (Geno), Knut Reistad (Byggeråd), Øyvind Schiager (Kluke Agri), Rune Nygård (BRI), Jens Helge Borgen (BRI) og Vegard Schanche (BRI). Foto: Turi Nordengen
Det er ikke en avtale om hvilket som helst bygg som er skrevet under mellom Geno SA og BRI Landbruksbygg AS. Det skal bygges nytt oksefj.s p. Store Ree Avlsstasjon i Stange!

– Dette er en stor og viktig investering for Geno, som vil bidra til at vi kan møte fremtidens behov. Geno har ambisjoner om internasjonal vekst og økt produksjon, sier en veldig fornøyd leder av forsyningskjeden i Geno, Margrete Nøkleby. Sammen med et godt team på Store Ree avlsstasjon, har Nøkleby øynene mot fremtiden. Geno SA investerer nå i et nytt oksefjøs med uttaksrom og tilpasning av eksisterende fjøs. Dette for å øke dyrevelferden og sædproduksjonskapasiteten for oksene.

 

Genos forsyningskjede er sentral

Genos visjon, «Avler for bedre liv», og Genos strategi gir en stabil retning i avlsarbeidet i de kommende årene, hvor Geno skal styrke verdikjeden, styrke

kundeverdi med  innovasjonskraft og vinne nye markeder. Sentralt i dette er

Geno forsyningskjede: Å kunne redusere generasjonsintervallene og oppnå høyere avlsmessig framgang er viktig konkurransemessig for Geno. Et nytt oksefjøs skal bidra til å øke den avlsmessige framgangen. En fremgang som er en viktig del av effektiviseringen i landbruket.

 

– Nytt oksefjøs med enkeltbinger er vesentlig for å øke fleksibiliteten i vår

dyreflyt. Gevinsten er redusert generasjonsintervall og raskere avlsfremgang,

sier leder for dyreflyt i Geno, Simon Tobias Kvasnes Reisvaag. Og han er klar

på fordelene; -I tillegg vil enkeltbinger sikre best mulig dyrevelferd og en

forbedret HMS for ansatte. Vi gleder oss stort over å kunne styrke verdikjeden

til Geno betraktelig!

 

Bærekraft en forutsetning

Det har vært jobbet godt i samarbeid med Byggeråd og Kluke Agri, som har

vært gode bidragsytere inn i arbeidet med anbudet. Det kom inn tre gode

tilbud fra etablerte entreprenører og til slutt falt valget på BRI

Landbruksbygg, fordi de vil levere den totalt sett beste og mest økonomisk

fordelaktige løsningen.

 

– BRI Landbruksbygg er veldig fornøyd med å bli valgt som leverandør til

Geno sitt nye store prosjekt. Dette er en anerkjennelse for oss i BRI

Landbruksbygg og resten av BRI strukturen som har fokus på norsk

produksjon av landbruksutstyr. I BRI Landbruksbygg har vi erfaring og

kompetanse på tilsvarende prosjekter og sammen med sterke lokale

underentreprenører ser vi frem til komme i gang med prosjektet, sier en

fornøyd daglig leder i BRI Landbruksbygg, Vegard Schanche.

Oksefjøset er en svært viktig del av Geno sin verdikjede, og er avgjørende for

at selskapet skal lykkes med strategien. Geno har sett på ulike løsninger for å

optimalisere organisering og lokalisering. Bærekraft er en forutsetning som

innebærer blant annet gjenbruk av eksisterende fjøs.

 

Det nye oksefjøset på Store Ree avlsstasjon skal ha enkeltbinger.

Eksisterende fjøs skal også ominnredes til enkeltbinger med gjenbruk av

eksisterende innredninger så langt det lar seg gjøre, samt kobles til det nye

fjøset. Nytt fjøs skal få sæduttaksrom sentralt plassert for å effektivisere

håndtering av okser mest mulig. Total kapasitet blir 147 okseplasser,

inkludert 15 dypstrøbinger for tyngre okser. Det er også lagt til rette for to

velværebinger med dypstrø slik at oksene får en jevnlig miljøforandring.

I tilknytning til nytt oksefjøs etableres et nytt fotorom som kombineres med

visningsrom for kunder og medlemmer der det blir innsyn direkte til

fjøset.

 

– Dette gleder vi oss stort til, sier Margrete Nøkleby, som kan fortelle at de

nå avventer svar fra Stange kommune, men de håper på å kunne sette spaden

i jorda tidlig i januar 2023.

 

Om GENO:

Geno SA er et samvirkeforetak eid av 7 700 norske storfebønder.

Hovedoppgavene er avlsarbeid og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt

Fe) samt å tilby inseminering av kyr og kviger over hele landet og tjenester i

tilknytning til dette. NRF-kua er i verdenstoppen når det gjelder egenskaper

som fruktbarhet, helse og livskraft i kombinasjon med god

melkeproduksjonsevne. Det er stor etterspørsel etter NRF-sæd fra hele

verden og selskapet eksporterer til over 30 land.